DDKM – Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet.

DDKM sikrer løbende udvikling af kvaliteten i alle offentligt finansierede sundhedsydelser. Det skaber bedre og mere sammenhængende patientforløb og skal medvirke til at forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet.

Når regionerne overdrager behandlingsopgaver til private leverandører som private hospitaler, klinikker og praksis typisk i forbindelse med udvidet frit sygehusvalg, skal disse leverandører derfor som hovedregel også leve op til DDKM.

Vi arbejder derfor systematisk efter DDKM for sygehuse.
Læs mere om Den Danske Kvalitetsmodel DDKM.

Hygiejne

Optimal hygiejne er med til at forebygge infektioner.

Du bliver behandlet af personale, der alle er uddannet for at sikre maksimal opmærksomhed på tiltag i forhold til hygiejne. Det gælder både den meget vigtige håndhygiejne, men også i omgangen med de apparater og instrumenter, der bliver anvendt. Klinikken har interne audits og alle medarbejdere gennemfører årligt prøver.

Rengøring og efterfølgende håndtering af sterile instrumenter og redskaber sker i særligt indrettede lokaler med luftskifte – alt sammen for at sikre, at håndteringen sker efter gældende Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Arbejdsmiljø

Vi har fokus på arbejdsmiljøet og er blevet tildelt en grøn smiley ved Arbejdstilsynets tilsyn.

Der er en række krav, der skal være opfyldt, hvis en virksomhed skal have en grøn smiley. Det drejer sig bl.a. om krav til arbejdsmiljøet, krav til en arbejdspladsvurdering samt krav til organisering af arbejdsmiljøarbejdet.

Sikkerhed

Vi har din sikkerhed i fokus. Vi anvender opdateret udstyr, der serviceres efter gældende retningslinjer for at sikre dig den bedste behandling. Alt foregår efter nøje fastlagte procedurer i overensstemmelse med kravene i Den Danske Kvalitetsmodel.

For at opnå akkreditering efter DDKM er det et krav, at man løbende dokumenterer og kvalitetssikrer.

Et omfattende system af retningslinjer og standarder inden for alle områder er med til at sikre, at vi lever op til kravene om sikre og effektive behandlingsforløb.

Dette sikres gennem interne og eksterne audits fra IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet). IKAS bliver drevet i et samarbejde mellem Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedstyrelsen, KL, Danmarks Apotekerforening og Dansk Erhverv.

Rengøring

Vi stiller høje krav til rengøringen, idet en god og effektiv rengøring er en af de vigtigste infektionsforebyggende faktorer.

Rengøringen kontrolleres i lighed med de offentlige sygehuse. Rengøringskvaliteten på Specialistklinikken udføres i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og delvist efter DS/INSTA 800: 2011.

  Kontakt os

  SPECIALISTKLINIKKEN
  Hovedvagtsgade 8, 3. sal
  1103 København K

  +45 88 80 23 28

  INFORMATION OM BETALING

  PRIVATE PATIENTER

  Betaling sker i sekretariatet i tilslutning til konsultationen eller det kirurgiske indgreb.

  Hvis du er forsikret gennem Sygeforsikringen “danmark” sender vi automatisk indberetningen til Sygeforsikringen ”danmark”.

  Såfremt din arbejdsgiver eller virksomhed ønsker at betale for dine undersøgelser og behandling, bedes du medbringe skriftlig dokumentation herfor.

  FORSIKRINGSPATIENTER

  Betaling for undersøgelse og behandling ordnes internt mellem Kæbekirurgisk Klinik og dit forsikringsselskab.

  Det er vigtigt, at du sikrer dig, at der foreligger en godkendelse fra dit forsikringsselskab, inden din behandling påbegyndes. I modsat fald skal du selv betale og kan risikere, at forsikringsselskabet ikke dækker en allerede påbegyndt behandling.

  PATIENTER HENVIST FRA DET OFFENTLIGE

  Er du henvist fra det offentlige sygehusvæsen, kommunalt regi eller tilsvarende inddrages du ikke i forhold vedrørende betaling.

  Immaterielle rettigheder

  Tekster, layout, tegninger, databaser samt selve hjemmesiden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af Specialistklinikken.
  Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne hjemmeside eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.
  Undtaget er patienters og sundhedsfagliges brug af indhold på hjemmesiden i forbindelse med aktuelle patientforløb.

  © 2019 Specialistklinikken